Archief 2006
 
JAARVERSLAG
Jaarverslag 2006
Download PDF: [jaarverslag]
 
WETSADVIES
Advies afschaffen bezwaar in reguliere zaken

27-12-2006 Advies Advies inzake het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 onder meer inhoudende het afschaffen van bezwaar in reguliere zaken.

Trefwoorden: toelating van vreemdelingen; bezwaarschriftprocedure; rechtsbescherming; vreemdelingenbeleid.
Download PDF: [advies] - n.b. de voorgestelde wijziging van de Vw 2000 is niet tot stand gekomen
 
BRIEFADVIES 8
Motie Staaij/de Vries vrijstelling mvv-vereiste
24-10-2006 Briefadvies over vrijstelling van het mvv-vereiste voor asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet vallen (de '26.000'), in het kader van gezinsvorming.
Trefwoorden: mvv, asielzoekers, art.8 EVRM, gezinsleven, gezinsvorming.
Download PDF: [advies][kabinetsreactie]
 
ADVIES 20
Transparant en Toetsbaar
05-09-2006 'Transparant en Toetsbaar, een advies over landeninformatie in het vreemdelingenbeleid'. Een advies met aanbevelingen voor procedurele en inhoudelijke verbeteringen voor het opstellen van algemene ambtsberichten die de basis vormen voor het vreemdelingenbeleid, het instellen van een onafhankelijke toetsings- en adviescommissie en voortgaande Europese samenwerking.
Trefwoorden: asielprocedure, landeninformatie, algemeen ambtsbericht.
Download PDF: [persbericht][advies][voorstudie][reactie minister][parlementaire informatie][expertmeeting] [2] [3][werkinstructie][brief Buza]
 
ADVIES 19
Categoriaal beschermingsbeleid, een 'nood zaak'
29-06-2006 Een advies over het categoriale beschermingsbeleid.
Trefwoorden: asielbeleid, categoriale bescherming, groepsgebonden asielbeleid, EG-definitierichtlijn, subsidiaire bescherming, asielinstroom, rechtsvergelijkend.
Download PDF: [persbericht][advies] [voorstudie] [2]
 
WETSADVIES
Advies over reactie Minister op ontwerp-Visumwet
21-06-2006 Advies naar aanleiding van de brief van 17 mei 2006 over de ontwerp-Visumwet, later voorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen
Download PDF: [wetsadvies][brief minister][Memorie van Toelichting]
 
ADVIES 18
Eerste Hulp bij Huwelijksdwang
09-06-2006 Een uitvoeringsplan dat inzet op signalering, preventie en hulpverlening.
Trefwoorden: huwelijksdwang, vrouwen, vreemdelingen, preventie, hulpverlening.
Download PDF: [persbericht][advies][reactie minister]
 
ADVIES 17
Terug naar school
28-04-2006 Een advies over scholing van allochtone kinderen in het land van oorsprong.
Trefwoorden: vreemdelingen, kinderen, onderwijs, integratie, inburgering.
Download PDF: [persbericht][advies][voorstudie][reactie minister]
 
WETSADVIES
Advies minimumnormen erkenning onderdanen derde landen en staatlozen als vluchteling, RL 2004/83/EG (kwalificatierichtlijn)
30-03-2006 Advies m.b.t. het voorstel van Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEG 2004, L 304/12).
Download PDF: [wetsadvies][Wetstekst][Memorie van Toelichting]
 
Evaluatierapport 2001-2005
Wegwijzen in vreemdelingenland
10-2005 Eindrapport externe evaluatie Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, uitgevoerd door B&A Groep.
Download PDF: [Evaluatierapport][Reactie ACVZ]
 
BRIEFADVIES 7
Motie Dittrich c.s., tweede onderdeel
13-02-2006 Briefadvies over de eisen die kunnen worden gesteld aan de migrerende partner bij gezinshereniging en gezinsvorming.
Trefwoorden: gezinsvorming, gezinshereniging, inburgering, inkomensvereiste.
Download PDF: [advies][reactie minister]
 
WERKPROGRAMMA
Werkprogramma 2006
Download PDF: [werkprogramma]