Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
< Duurzame asielopvang
< Openbare orde beleid
< Evaluatie bestuurlijke samenwerking verhoogde asielinstroom

Wetsadvies vaststellingsprocedure staatloosheid

De ACVZ waardeert het dat de vaststellingsprocedure een wettelijke basis krijgt. In dit advies worden nog een aantal wijzigingen voorgesteld.

Profileren en selecteren: advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid

In dit advies presenteert de adviescommissie de resultaten van haar onderzoek naar de profielen die bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid worden ingezet.
De ACVZ pleit voor de ontwikkeling van een helder en toekomstgericht kader voor het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Wijziging samenstelling commissie

• Mevrouw dr. S.A. Bonjour is per 1 oktober 2016 lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.
• Mevrouw dr. mr. T. de Lange en de heer M.A. Beuving zijn voorgedragen voor herbenoeming per 1 december 2016.

Advies aan de Tweede Kamer over het voorstel van wet houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van het associatierecht EEG-Turkije

De ACVZ is van oordeel dat in de artikelen 45k tot en met 45o van het wetsvoorstel de rechten die voor Turkse onderdanen voortvloeien uit het associatierecht kernachtig en volledig zijn weergegeven. Het heeft de voorkeur van de adviescommissie om deze bepalingen integraal in een aparte paragraaf in het Vreemdelingenbesluit op te nemen in plaats van in de Vreemdelingenwet.

Advies wijziging Wet inburgering inzake invoering participatieverklaringstraject

De ACVZ onderschrijft het voornemen van het kabinet om de inburgering van nieuwkomers te bespoedigen en hen verplicht te informeren over de Nederlandse normen en waarden, en dit te verankeren in de Wet inburgering. De commissie stelt echter als alternatief voor om een zelfstandige inburgeringsactiviteit onder regie van de gemeente in te voeren en de (wederkerige) ondertekening van de (meertalige) participatieverklaring verplicht te stellen als voorwaarde voor deelname aan het inburgeringsexamen.

De geloofwaardigheid gewogen. Een advies over het onderzoeken, integraal beoordelen en toetsen van verklaringen in de asielprocedure.

Dit advies bevat aanbevelingen om de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielverhaal te verbeteren

Back to Top