Telefoon: 070 - 3 70 43 00 - Email: acvz@acvz.org
Attenderingsservice

Werkprogramma

Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mrt
< Het gebruik van profielen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid
< Opvangmodaliteiten voor asielzoekers
< Openbare orde beleid

Wijziging samenstelling commissie

• Mevrouw dr. S.A. Bonjour is per 1 oktober 2016 lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van staatssecretaris Dijkhoff. Mevrouw Bonjour is als universitair docent werkzaam op de Universiteit van Amsterdam bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Haar onderzoek ligt op het terrein van het Nederlandse en Europese integratie- en immigratiebeleid. Haar expertise is specifiek gelegen op de deelgebieden gender, gezinsmigratie en inburgering.

• Mevrouw dr. mr. T. de Lange en de heer M.A. Beuving zijn voorgedragen voor herbenoeming per 1 december 2016.

Advies aan de Tweede Kamer over het voorstel van wet houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van het associatierecht EEG-Turkije

De ACVZ is van oordeel dat in de artikelen 45k tot en met 45o van het wetsvoorstel de rechten die voor Turkse onderdanen voortvloeien uit het associatierecht kernachtig en volledig zijn weergegeven. Het heeft de voorkeur van de adviescommissie om deze bepalingen integraal in een aparte paragraaf in het Vreemdelingenbesluit op te nemen in plaats van in de Vreemdelingenwet.

Advies wijziging Wet inburgering inzake invoering participatieverklaringstraject

De ACVZ onderschrijft het voornemen van het kabinet om de inburgering van nieuwkomers te bespoedigen en hen verplicht te informeren over de Nederlandse normen en waarden, en dit te verankeren in de Wet inburgering. De commissie stelt echter als alternatief voor om een zelfstandige inburgeringsactiviteit onder regie van de gemeente in te voeren en de (wederkerige) ondertekening van de (meertalige) participatieverklaring verplicht te stellen als voorwaarde voor deelname aan het inburgeringsexamen.

De geloofwaardigheid gewogen. Een advies over het onderzoeken, integraal beoordelen en toetsen van verklaringen in de asielprocedure.

Dit advies bevat aanbevelingen om de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielverhaal te verbeteren

Kabinetsreactie ACVZ advies “Delen in verantwoordelijkheid. Voorstel voor een solidair Europees asielsysteem”.

Op 29 maart is de kabinetsreactie op het ACVZ advies ‘Delen in verantwoordelijkheid. Voorstel voor een solidair Europees asielsysteem’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Jaarverslag 2015

Dit is het jaarverslag van de ACVZ over 2015. In het verslag vindt u informatie over de beleids- en wetsadviezen die de commissie in 2015 heeft uitgebracht. Daarnaast wordt teruggeblikt op andere uitgebrachte producten, bijeenkomsten die de ACVZ heeft georganiseerd en bijdragen die de commissie heeft geleverd aan door anderen georganiseerde activiteiten.

Back to Top