Advies aanscherping glijdende schaal

Volledige versie

Besluit met nota van toelichting

De ACVZ spreekt haar zorgen uit over het feit dat kort na elkaar een aantal aanscherpingen van de glijdende schaal hebben plaatsgevonden en nu opnieuw een voorstel voorligt dat tot aanzienlijk ernstiger gevolgen leidt voor vreemdelingen die in aanraking komen met de strafrechter. Door de diverse aanscherpingen van de afgelopen tien jaar is de glijdende schaal in steeds mindere mate een proportioneel middel geworden om de openbare orde te bewaken.3 Immers, terwijl de criteria van de glijdende schaal sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds restrictiever zijn geworden, zijn de belangen die ingevolge de artikelen 8 EVRM en 3 Verdrag inzake de rechten van het kind (VRK) moeten worden afgewogen in gewicht gelijk gebleven.