Advies gezinsmigratie van ongehuwde partners

Volledige versie

Besluit

In het advies van 20 juli 2011 heeft de ACVZ kritisch gereageerd op het
voornemen om gezinsmigratie voor ongehuwde partners in het kader van de
aanscherping van de eisen van gezinsmigratie niet langer mogelijk te maken.
De commissie neemt dan ook met instemming kennis van de ontwerp-AMvB
waarin deze wijziging ongedaan wordt gemaakt.