Advies over herhaalde asielaanvragen

Tekst wetsadvies
18 november 2018

Aanbiedingsbrief
18 december 2018

14 november 2018 is de ACVZ door staatssecretaris Harbers om advies gevraagd over de wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met de aanpassing van de procedure bij de behandeling van herhaalde asielaanvragen.

De adviescommissie concludeert in haar advies:

– Dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijziging van het Vreemdelingenbesluit i.v.m. de behandeling van herhaalde asielaanvragen onvoldoende is onderbouwd.

Aanbevelingen van de ACVZ:

– Laat in de toelichting op het besluit tot uitdrukking komen dat bij nieuwe elementen en bevindingen die relevant zijn voor de beoordeling van
de aanvraag, zoals nu uitgewerkt in artikel 30a, eerste lid, onder d Vreemdelingenwet, de betrokkene altijd wordt gehoord.

– Neem in de toelichting op het besluit op dat alleen gebruik gemaakt wordt van het afzien van horen in opvolgende asielprocedures, indien duidelijk is dat er geen nieuwe relevante elementen en bevindingen zijn aangevoerd of aan de orde gekomen.

Hiermee wordt voorkomen dat in kostbare beroepsprocedures de bestuursrechter het beroep gegrond verklaart omdat de rechter – in tegenstelling tot de staatssecretaris – van oordeel is dat er wel relevante nieuwe elementen en bevindingen zijn die bij het horen van de vreemdeling aan het licht hadden kunnen komen.

Tekst adviesaanvraag
14 november 2018

Nadere informatie over dit advies: David de Jong (06-46840910) d.j.de.jong@acvz.minvenj.nl