Briefadvies over beleid ten aanzien van verzoeken om voorlopige voorziening

Volledige versie

Reactie minister

In de vreemdelingrechtelijke procedure moet steeds een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds het legitieme belang van de overheid bij voorkoming van stapeling van procedures en anderzijds het recht van de vreemdeling op een zorgvuldige procedure. Een belangrijk aspect dat bij het bepalen van dat evenwicht een rol speelt, is de schorsende werking van rechtsmiddelen. Hoewel aan bodemprocedures bij de rechter niet steeds schorsende werking hoeft te zijn verbonden, vereist het Europese recht dat de vreemdeling een voorlopige rechterlijke beslissing over schorsing van de uitzetting hangende de bodemprocedure moet kunnen afwachten. In het Nederlandse beleid is het al langere tijd gebruikelijk dat de vreemdeling die voorlopige beslissing in bepaalde gevallen niet in Nederland mag afwachten. In de praktijk kan hij in dat geval een extra verzoek om voorlopige voorziening indienen waarop de rechter met spoed pleegt te beslissen.