Evaluatie: brede waardering voor ACVZ

Er bestaat brede waardering voor de onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige adviezen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De ACVZ doet er echter goed aan zich duidelijker te profileren en meer te investeren in de nazorg van haar adviezen. Dit blijkt uit een, bij wet verplichte, externe evaluatie van de ACVZ over de periode 2014-2017 uitgevoerd door Andersson Elffers en Felix (AEF).

Volledige tekst Evaluatierapport ACVZ 2014-2017

Conclusies en aanbevelingen

Het evaluatierapport geeft aan dat de ACVZ haar taak in de jaren 2014-2017 op een goede manier heeft vervuld. Het belang van de ACVZ als onafhankelijk adviescollege in het domein van het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid wordt breed onderschreven. De thema’s waarover de ACVZ adviseert worden als relevant gezien. Ook worden de adviezen en adviesproducten van de ACVZ door veruit de meeste netwerkpartners gewaardeerd, vooral vanwege de kwaliteit en de degelijkheid van het onderzoek dat aan de adviezen ten grondslag ligt.

Tegelijkertijd verandert het taakgebied van de ACVZ, evenals de context waarin een onafhankelijk adviesorgaan als de ACVZ haar taak uitvoert. Om hier op in te kunnen spelen en bovendien te komen tot een vergroting van de doorwerking van adviezen, adviseert AEF een aantal opgaven (verder) ter hand te nemen.