Expertise getoetst

Volledige versie Kabinetsreactie

Persbericht

In dit advies staat de vraag centraal op welke wijze de kwaliteit van de besluitvorming in de asielprocedure kan worden verhoogd wanneer gebruik wordt gemaakt van deskundigenadviezen. Gedurende het onderzoek is gebleken dat niet de wijze waarop de kwaliteit van de advisering kan worden verhoogd de belangrijkste vraag is, maar dat het met name gaat om de vraag hoe de kwaliteit van de advisering met voldoende autoriteit kan worden getoetst en gegarandeerd.

Deskundigenadviezen worden door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ingewonnen ten behoeve van een zorgvuldige beoordeling van asielaanvragen. Dit advies gaat in het bijzonder over de volgende deskundigheidsgebieden: taalanalyse, documentenonderzoek, individuele ambtsberichten, algemene ambtsberichten, medische advisering, leeftijdsonderzoek en DNA-onderzoek.

Naast een bespreking van de relevante juridische kaders en een beschrijving van de verschillende soorten deskundigenadviezen, staan in dit advies de knelpunten centraal die zijn geïnventariseerd door middel van interviews en expertmeetings. De adviescommissie heeft op basis van deze knelpunten een zevental aanbevelingen geformuleerd.

Bij het formuleren van de aanbevelingen is rekening gehouden met de ontwikkelingen ten aanzien van de harmonisering van het Europese asielbeleid en is gekeken naar initiatieven die op andere rechtsgebieden zijn genomen ten aanzien van de kwaliteit van deskundigenadvisering.