‘Gewogen gevaar’

Volledig advies
5 februari 2018
Beleidsreactie
16 april 2018

Op 16 april 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een beleidsreactie gegeven op het advies.

In de beleidsreactie geeft de staatssecretaris aan dat het criterium van de actuele bedreiging niet over de hele linie zal worden toegepast zolang de (Unierechtelijke) jurisprudentie daar niet toe dwingt. De door de ACVZ gesignaleerde ontwikkelingen in de jurisprudentie worden door de staatssecretaris anders geduid. Op het argument dat op 90% van de verblijfsrechtelijke aanvragen het Unierecht van toepassing is, wordt in de beleidsreactie niet ingegaan.

Naar aanleiding van deze beleidsreactie heeft de ACVZ een korte analyse opgesteld.

Notitie ACVZ n.a.v. beleidsreactie staatssecretaris

De belangenafweging in het vreemdelingrechtelijke openbare-ordebeleid.

Een aantal recente ontwikkelingen op het terrein van het nationale en het Europese openbare-ordebeleid vormden voor de ACVZ aanleiding om opnieuw naar het openbare-ordebeleid te kijken.

De adviescommissie heeft onderzocht hoe het Nederlandse openbare-ordebeleid, met inachtneming van het Unierecht, op een evenwichtige wijze kan worden ingericht. Zodanig dat enerzijds recht wordt gedaan aan het belang van bescherming van de openbare orde en anderzijds aan de bescherming van rechtmatige belangen van migranten.

In het Nederlandse vreemdelingenrecht bestaan twee rechtssystemen naast elkaar. Aan de ene kant het nationale openbare-ordebeleid waarin de zogenoemde ‘glijdende schaal’ centraal staat en aan de andere kant het Unierecht dat rechtstreeks van toepassing is in de Nederlandse rechtsorde. De ACVZ is in het advies op basis van onderzoek tot de conclusie gekomen dat het Unierechtelijke openbare-ordebegrip, het criterium van de ‘actuele bedreiging’, op 90% van de aanvragen voor een verblijfsvergunning van toepassing is. Daarnaast signaleert de ACVZ ontwikkelingen in de jurisprudentie die leiden tot een universelere toepassing van het actuele bedreigingscriterium en constateert de adviescommissie dat het nationale openbare-ordebeleid hiermee uit de pas loopt. Daarom adviseert de ACVZ om het actuele bedreigingscriterium over de hele linie van het vreemdelingenrecht toe te passen en meer rechtszekerheid te bieden door toepassing van één glijdende schaal.

Op basis van het gedane onderzoek beveelt de ACVZ het volgende aan:

1. De actuele-bedreigingstoets en de bescherming van de fundamentele belangen van migranten moeten altijd in ogenschouw worden genomen bij toepassing van de glijdende schaal;
2. Herzie de huidige praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht;
3. Breng het aantal glijdende schalen terug van drie naar één;
4. Veranker zowel de actuele-bedreigingstoets als de brede belangenafweging in het Vreemdelingenbesluit.
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie over dit advies: David de Jong (06-46840910) d.j.de.jong@acvz.minvenj.nl