Kabinet neemt aanbeveling over draagmoederschap van ACVZ over

De ACVZ heeft een advies uitgebracht over de vreemdelingrechtelijke aspecten van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Het kabinet reageert positief op het advies over draagmoederschap en neemt hierbij een aanbeveling van de ACVZ over. In plaats van de voorstellen van de Staatscommissie voor meerouderschap en meerpersoonsgezag komt er een regeling voor deelgezag voor personen die nauw betrokken zijn bij de verzorging of opvoeding van een kind.

Onderzoek ACVZ naar draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag ​

De ACVZ bracht in februari 2019 een advies over de vreemdelingrechtelijke aspecten uit van de voorstellen van de Staatscommissie. De ACVZ adviseert wat betreft draagmoederschap om de toegang tot een draagmoederschapsregeling te beperken tot Unieburgers en vreemdelingen met een permanent verblijfsrecht in Nederland. Hiermee kan onder meer worden voorkomen dat Nederland een bestemmingsland wordt voor draagmoederschapstoerisme.

Positieve reactie kabinet op advies draagmoederschap

Het kabinet reageerde op 12 juli 2019 positief op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Het kabinet neemt daarbij de aanbeveling van de ACVZ over om naast Nederlanders alleen vreemdelingen met een permanent verblijfsrecht tot de regeling voor draagmoederschap toe te laten.

Speciale regeling voor deelgezag

Het kabinet heeft besloten om de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om meerouderschap en meerpersoonsgezag van maximaal vier personen toe te staan niet over te nemen. Wel wil het kabinet komen met een speciale regeling voor deelgezag voor personen die nauw betrokken zijn bij de verzorging of opvoeding van een kind. Deze regeling moet nog nader worden uitgewerkt.

ACVZ vraagt aandacht voor

De ACVZ wijst in haar advies op een aantal belangrijke punten:

  • Trek vreemdelingenrecht gelijk met familierecht
    Vanuit het oogpunt van de rechtseenheid is het gewenst dat het vreemdelingenrecht wordt geharmoniseerd/gelijkgetrokken met het familierecht.
  • Regel verblijfsrechtelijke positie van ouders en gezagsdragers
    Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid is het nodig om de verblijfsrechtelijke positie van ouders en gezagsdragers bij het kind te regelen in het nationale vreemdelingenrecht, omdat er nu veel rechtsonzekerheid is voor hen.
  • Waarborgen tegen oneigenlijk gebruik
    Het verdient aanbeveling om in de wet een waarborg in te bouwen tegen oneigenlijk gebruik van nieuwe regels in het familierecht met als enig doel om verblijf in Nederland te krijgen.

De aanbevelingen die de ACVZ heeft gedaan voor de voorgestelde regelingen voor meerouderschap en meerpersoonsgezag hebben ook relevantie voor een regeling omtrent deelgezag omdat bij de introductie van deelgezag ook sprake zal zijn van een nieuwe juridische werkelijkheid in het familierecht.

Lees het complete advies van de ACVZ:

> Advies: Veranderend Ouderschap en Migratie

Read the advisory report in English:  Changing parenthood  and migration