Koolmees vraagt ACVZ advies over voorstel Wet inburgering

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuw wetsvoorstel Inburgering opgesteld. In dit voorstel krijgt de gemeente meer regie over de inburgering. De minister heeft de ACVZ gevraagd hem te adviseren over dit voorstel. De planning is om het advies in september te overhandigen aan de minister.

Nieuw wetsvoorstel inburgering

In het nieuwe wetsvoorstel staat: het huidige stelsel bevat belemmeringen, waardoor inburgering als start van meedoen in de Nederlandse samenleving onvoldoende tot zijn recht komt. In het nieuwe stelsel worden inburgeringsplichtigen, gemeenten en het Rijk optimaal in positie gebracht, zodat het doel van inburgering wordt bereikt: alle inburgeringsplichtigen doen zo snel en volwaardig mogelijk mee in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Lees meer over het wetsvoorstel Inburgering.

ACVZ adviseert minister over nieuw wetsvoorstel

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ACVZ om advies gevraagd. De commissie doet nu onderzoek naar het nieuwe wetsvoorstel. De planning is om het advies in september te overhandigen aan minister Koolmees.

Adviesaanvraag

Eerdere adviezen ACVZ over inburgering

De adviescommissie heeft al eerder over het onderwerp inburgering geadviseerd:

  • ’Marktwerking in het inburgeringsonderwijs’
    In dit advies vraagt de ACVZ voor de groep gedupeerde inburgeraars die opgescheept zitten met (terug)betalingsverplichtingen. Dit als gevolg van het slecht functioneren van de inburgeringsmarkt in het huidige stelsel. Gepleit wordt voor een herziening van de boete of beslissing.
  • Wetsadvies over wijziging van de verblijfsduur van 5 naar 3 jaar
    De ACVZ is om advies gevraagd over het ontwerpbesluit tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Dit in verband met wijziging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel van 5 naar 3 jaar. De ACVZ concludeerde dat het wetsvoorstel onvoldoende gemotiveerd was; weinig betekenis had voor de uitvoeringspraktijk; de integratie bemoeilijkt en miljoenen meer kost.
  • Wijziging Wet inburgering inzake invoering participatieverklaringstraject
    Met dit traject moet de inburgering van nieuwkomers worden bespoedigd. De ACVZ stelde voor om het traject een zelfstandige activiteit in de gemeente te laten zijn en asielmigranten in asielzoekerscentra versneld (voor)inburgering aan te bieden. Ook beschreef de ACVZ in dat advies de steeds verdergaande regierol van gemeenten in de inburgering en begeleiding van migranten. Dit werd afgezet tegen de door regering gekozen complexe hybride verdeling van verantwoordelijkheden tussen DUO en de gemeenten.