Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland

Volledige versie Kabinetsreactie

Persbericht Parlementaire informatie

In mei 2006 bood de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de Tweede Kamer de beleidsnotitie ‘Naar een modern migratiebeleid’ aan. In die notitie worden de hoofdlijnen van een selectief en restrictief migratiebeleid geschetst met meer ruimte voor gewenste migratie. Een dergelijke ontwikkeling wordt noodzakelijk geacht gezien de toenemende – mondiale – concurrentiestrijd om internationaal toptalent en de wens van Nederland om een duurzaam innoverende kenniseconomie te zijn. De Adviescommisie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft in de rapporten ‘Immigratie op maat’ (oktober 2007) en ‘Mvv, weg ermee?’ (september 2007) geadviseerd over de uitgangspunten van het moderne migratiebeleid en een daarbij passende (vereenvoudigde) toelatingsprocedure. Zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd, werkt het kabinet thans de contouren van de beleidsnotitie ‘Naar een modern migratiebeleid’ uit in het gelijknamige meerjarenprogramma. In dit programma wordt onder meer bekeken hoe het huidige beleid ten aanzien van kennismigranten kan worden verbeterd.