Motie Dittrich c.s., tweede onderdeel

Volledige versie

Reactie minister

De ACVZ is uitgegaan van de volgende punten en vragen zoals die zijn opgenomen in uw brief van 14 december 2004:
– in hoeverre is het mogelijk en wenselijk het bestaande systeem waarbij
zowel de hoofdpersoon in Nederland als de migrerende partner aan voorwaarden
voor gezinshereniging en gezinsvorming moeten voldoen te vervangen
door een systeem waarbij voornamelijk aan de migrerende partner
eisen worden gesteld?
– hoe zou een dergelijk systeem moeten worden vormgegeven?
– is aan te geven wat de effecten van een dergelijke verandering in de systematiek
zouden zijn?
– zijn in het buitenland voorbeelden te vinden van migratiesystemen waarbij
voornamelijk eisen aan de migrerende partner worden gesteld, en zo ja, hoe
zien die systemen er uit en wat zijn de voordelen ervan ten opzichte van het
huidige Nederlandse systeem?