Nederlanderschap in een onbegrensde wereld

Volledige versie

Persbericht Voorstudie 2 3 Kabinetsreactie

Het advies ‘Nederlanderschap in een onbegrensde wereld; een advies over het Nederlandse beleid inzake meervoudige nationaliteit’ is aangekondigd bij het verschijnen van de ‘Verkenning meervoudige nationaliteit, de feiten op een rij’ die door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is uitgebracht op 31 maart 2008. Voor het advies, dat aanbevelingen doet over de wijze waarop door Nederland zou moeten worden omgegaan met het vraagstuk van meervoudige, meestal dubbele, nationaliteit is gekozen voor een brede benadering.
Daartoe zijn in opdracht van de ACVZ twee voorstudies verricht. De eerste betreft ‘Meervoudige nationaliteit in Europees perspectief’ van prof. mr. G.R. de Groot en dr. M.P. Vink van de Universiteit van Maastricht, waarin onder meer de situatie ten aanzien van meervoudige nationaliteit in een aantal Europese landen met elkaar is vergeleken (Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland). De tweede voorstudie betreft het rapport ‘Dubbele nationaliteit en integratie’ van dr. J. Dagevos van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Ook is gebruik gemaakt van het in 2007 verschenen rapport ‘Identificatie met Nederland’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De laatste twee rapporten zijn vooral gebruikt om na te gaan in hoeverre meervoudige nationaliteit integratie in de weg staat en zou kunnen leiden tot loyaliteitsconflicten.