Openbare orde en verblijfsbeëindiging

Volledige versie

Reactie minister Parlementaire informatie
Parlementaire informatie 2 Brief

Dit advies bevat een analyse van het openbare orde beleid ten aanzien van vreemdelingen met een rechtmatige verblijfstitel. U heeft in de adviesaanvraag met name aandacht gevraagd voor de problematiek rond het nemen van vreemdelingrechtelijke maatregelen tegen veelplegers en plegers van huiselijk geweld en andere gewelds- en zedenmisdrijven. In uw adviesaanvraag heeft u verzocht met name in te gaan op het spanningsveld tussen aanscherping en de rechtstreeks werkende bepalingen uit de internationale verdragen, aanvullende argumenten ter onderbouwing van nut en noodzaak op ieder van de afzonderlijke onderdelen van de voorgenomen aanscherping of neveneffecten die het geheel te riskant of onwenselijk maken en de houdbaarheid en effectiviteit van het beleid. De Adviescommissie heeft bij haar analyse van het voorgestelde beleid zo veel mogelijk de door u aangedragen punten meegenomen en het voorstel in de nationale en internationale juridische context beschouwd.