Recht op menswaardig bestaan

Volledige versie Kabinetsreactie

Persbericht

In dit advies worden de spanningen in kaart gebracht tussen het nationale beleid en de lokale voorzieningenpraktijk en tussen dat beleid en internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten, voor zover deze betrekking hebben op het bieden van opvang en bijstand aan niet rechtmatig verblijvende en niet rechthebbende vreemdelingen.

Vooronderzoek:
Om oplossingen te vinden die kunnen bijdragen aan een vermindering van deze spanningen is door het onderzoeksinstituut Eurasylum in opdracht van de ACVZ ook onderzoek verricht naar het beleid en de uitvoeringspraktijk terzake in Frankrijk, België, en Denemarken.
BE DK
F NL