Waar een wil is, maar geen weg

Volledige versie Kabinetsreactie

Persbericht Parlementaire informatie

Het ‘buitenschuldbeleid’, op grond waarvan aan vreemdelingen die buiten hun schuld
niet uit Nederland kunnen vertrekken een verblijfsvergunning kan worden verleend,
wordt door veel mensen als problematisch ervaren. Het beeld bestaat dat het nagenoeg
onmogelijk is om aan de voorwaarden voor verlening van een buitenschuldvergunning
te voldoen. Het zijn vooral uitgeprocedeerde asielzoekers en andere niet rechtmatig
verblijvende vreemdelingen die een beroep doen op dit beleid. Om voor een
buitenschuldvergunning in aanmerking te komen is vereist dat de vreemdeling alles in
het werk heeft gesteld om zelfstandig te vertrekken en dat dit desondanks niet is gelukt.
De buitenschuldvergunning is een reguliere verblijfsvergunning. Asielgerelateerde
gronden kunnen geen rol spelen in het buitenschuldbeleid.