Werkprogramma 2012

Werkprogramma 2012

In februari 2011 is het werkprogramma van de adviescommissie voor 2011 door het kabinet Rutte vastgesteld. In de eerste helft van 2011 heeft de ACVZ een aantal ad hoc aanvragen voor zowel beleids- als wetsadviezen van de regering ontvangen. Ook heeft de ACVZ tweemaal ongevraagd advies uitgebracht. Met een toename van ad hoc adviesaanvragen was in het werkprogramma van 2011 al rekening gehouden. Deze toename is te verklaren door het feit dat het eerste jaar van een nieuw kabinet doorgaans een intensievere beleidsvormende periode is. Dat geldt des te meer voor het vreemdelingenrecht- en beleid nu de paragraaf over asiel en immigratie in het regeerakkoord een belangrijke plaats inneemt. De toename van ad hoc adviezen evenals de kortere adviestermijnen die voor het uitbrengen van die adviezen worden gevraagd tonen aan dat de dynamiek voor wat betreft advisering aan het veranderen is. Daarom wordt, meer dan voorheen het geval was, het werkprogramma van de ACVZ flexibel ingevuld.

Daarbij is het ook de bedoeling om in de programmering een aantal onderwerpen te benoemen die zich uitstrekken over een adviesperiode van meer dan een jaar. Het betreft hier brede onderwerpen die als overkoepelend kunnen worden gezien voor diverse subthema’s. Al naar gelang de actualiteit of de noodzaak (gevraagd dan wel ongevraagd) kan de adviescommissie op deze manier sneller over deelthema’s adviseren. De doorloopsnelheid van adviesprojecten kan daarmee worden verhoogd zodat de adviesaanvrager (kabinet of parlement) sneller wordt bediend.